Aktiviteter

6H Skate Race den 11. august

Nyhed 17 ~ 25.08.2018

Sensational Six repræsenteret ved Bala, Maria, Monica, Tommy, Lise og Kenneth – før de mange løb begyndte og vi stadig smilede.

Der er af gode grunde intet efter-billede...

Maria står klar med bare fødder til at løbe hen og tage sine skøjter på til første løb.

Sensational Six kom ind på en fornem aller-sidsteplads, men hvis placering blev opgjort i hygge og sjov, så lå vi skam i top!

~Tommy

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren ne­derst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby den 26. august.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Børneløb

Oktober

Hjørring 20. oktober: Jysk Inline Match
(Vi ruller, Hjørring og IC Aalborg)

Traditionelle løb
Skøre fjollede løb

Listen med børneløb opdateres løbende