Aktiviteter

Endelig god lyd i Nørregårdshallen!

Nyhed 25 ~ 10.03.2019


I al den tid Rulle­fabrik­ken har ek­si­ste­ret, har mu­sik­an­læg­get i Nør­re­gårds­hal­len lydt som en for­kø­let kat der hvæser i en sæk under en oste­klokke. Det er synd for alle, der bruger Nør­re­gårds­hal­len, for det er en sand for­nø­jel­se at lyt­te til god og klar mu­sik, når man dyr­ker sport.

Men nu er det slut med at vente på, at ad­mi­ni­stra­tio­nen får ud­skif­tet det elen­dige musik­anlæg. Nu har Rul­le­fa­brik­ken nemlig selv købt et.

Det nye mu­sik­an­læg spil­ler første gang fredag den 15. marts. Kom og hør med, når vi en­de­lig får god lyd i Nør­re­gårds­hal­len!

~Tommy

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en onsdag, fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren øverst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby hvert år sidst på sommeren.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Årshjul 2019

Rullefabrikken opfordrer alle medlemmer til at deltage i de fine stævner, der arrangeres rundt om i landet.
Klubben refunderer deltagergebyr efterfølgende og hjælper gerne med at arrangere fælleskørsel!

Dato

Begivenhed

Link

Målgruppe

10.08.2019

6H Skate Race

Læs mere

Voksne og børn fra 14 år, der kan lide at køre i lang tid

25.08.2019

Rullesportsdagen ’19

Læs mere

Børn til og med 15 år, der kan lide at køre hurtigt